ศูนย์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว